️آگهی مزایده حضوری شهرداری ڪوهبنان

✳️آگهی مزایده حضوری شهرداری ڪوهبنان✳

به استناد مجوز شماره ۵/۷۳۶-۹۹/۲/۲۱ شورای اسلامی شهر ڪوهبنان، شهرداری ڪوهبنان در نظر دارد
 ✅یڪ قطعه زمین واقع در بلوار آزادی ڪوچه شهید قاسم خانی با ڪاربری مسڪونی به مساحت  ۲۸۶ مترمربع
✅یڪ قطعه زمین با ڪاربری مسڪونی واقع در بلوار ڪشاورز ڪوچه ۸ متری به مساحت ۴۵۸/۵۰ مترمربع
✅چهار قطعه زمین با ڪاربری مسڪونی واقع در شهرڪ امام رضا به مساحت هر ڪدام ۲۵۰ مترمربع
را از طریق مزاید حضوری به صورت نقدی به فروش برساند.
❇️۱_ متقاضیان محترم می توانند جهت خرید اسناد مزایده مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب جاری ۲۱۷۸۸۰۰۰۵۵۷۰۷ نزد بانڪ سپه شعبه ڪوهبنان واریز نمایند.
❇️۲_ متقاضیان می بایست مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به عنوان ضمانت شرڪت در مزایده به صورت ضمانت نامه بانڪی تهیه و به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند،ارائه چڪ یا سفته به عنوان ضمانت نامه بانڪی قابل قبود نمی باشد و از حضور شرڪت ڪنندگان  فاقد ضمانت نامه معتبر بانڪی در جلسه مزایده ممانعت به عمل می آید.
❇️۳_ متقاضیان جهت ڪسب اطلاعات بیشتر و بازدید از قطعه زمین های مذڪور و تحویل اسناد مزایده می توانند تا تاریخ ۹۹/۵/۲۳به واحد فنی شهرداری مراجعه نمایند.
❇️۴_  مزایده حضوری روز شنبه مورخ ۹۹/۵/۲۵ راس ساعت ۱۰ صبح در محل سالن ڪنفرانس شهرداری برگزار می گردد.
❇️۵_ سپرده شرڪت در مزایده نفراول ،دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد واگذاری، نزد شهرداری خواهد ماند و در صورتی ڪه برندگان مزایده حاضر به قبول تعهد نشوند، سپرده شرڪت در مزایده به نفع شهرداری ڪوهبنان ضبط خواهد شد.
❇️۶_ شهرداری در رد و یا قبول هریڪ از پیشنهادات مختار می باشد.
❇️علاقمندان جهت ڪسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های ۳۳۴۹۲۶۴۴  یا ۳۳۴۹۲۵۶۶ تماس حاصل فرمائید.
📝روابط عمومی شهرداری ڪوهبنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *