آگهی مناقصه (نوبت دوم)

آگهی مناقصه (نوبت دوم)

شهرداری کوهبنان در نظر دارد امور مربوط به جدول گذاری، زیرسازی وآسفالت بلوار شهید صدوقی وپیاده روسازی معابر اصلی شهر رااز طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط ودارای رتبه بندی واگذار نماید.لذا از کلیه ی پیمانکاران دعوت می شود جهت کسباطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ درج آگهی با همراه داشتن فیش واریزی به مبلغ۳۰۰۰۰۰ ریال بهشماره حساب ۲۱۷۸۳۰۰۲۱۳۱۰۲نزد بانک سپه بنام شهرداری کوهبنان به دبیرخانه شهرداری مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نموده وتاتاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۷به شهرداری تحویل ورسید دریافت نمایند.ضمنا تاریخ بازگشایی پاکات در ساعت ۱۰صبح روز سهشنبه مورخه

۱۳۹۵/۰۱/۱۰می باشد.

شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.

تلفنهای تماس:۳۳۴۹۲۵۶۶، ۳۳۴۹۲۶۴۴
دورنگار:۳۳۴۹۲۵۱۵

روابط عمومی شهرداری کوهبنان

kouhbanancity

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *