آگهی مناقصه عمومی و تنظیف وفضای سبز شهرداری کوهبنان

آگهی مناقصه عمومی و تنظیف وفضای سبز شهرداری کوهبنان

 

شهرداری کوهبنان در نظر دارد از اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵به مدت یکسال انجام امورات تنظیف خیابانها و کوچه

هاونگهداری فضای سبز و جمع آوری زباله شهر و نظافت کشتارگاه و حمل گوشت را به صورت حجمی ازطریق مناقصه به

پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه شرکت های پیمانکاری که در این امور فعالیت دارند تقاضا می شود از تاریخ

۱۸/۱/۹۵ لغایت ۲۸/۱/۹۵ با ارائه فیش واریزی به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ریال به حساب ۲۱۷۸۳۰۰۲۱۳۱۰۲نزد بانک سپه شعبه کوهبنان

بنام شهرداری جهت اخذ اسناد مناقصه به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمائید ضمنا جلسه افتتاح پاکات راس ساعت ۱۰ صبح

روز یکشنبه مورخ ۲۹/۱/۹۵ در محل شهرداری برگزار خواهد شد.

شرایط مناقصه

  • ارئه سوابق وتائید صلاحیت و گواهی ایمنی تایید شده توسط اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
  • ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ریال
  • درصورت انصراف نفرات اول تا سوم سپرده آنان به نغع شهداری ضبط خواهد شد.
  • به پیشنهادات فاقد ضمانت نامه مشروط, مخدوش, ناقص واسنادی که پس از تاریخ مذکورارسال شود اثر داده نخواهد شد.
  • شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

 

 

روابط عمومی شهرداری کوهبنان

 

تلفنهای تماس    ۰۳۴۳۳۴۹۲۶۴۴    ,۳۳۴۹۲۵۶۶-۰۳۴

دور نگار      ۰۳۴۳۳۴۹۲۵۱۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *