آگهی مناقصه شهرداری کوهبنان

آگهی مناقصه

شهرداری کوهبنان در نظر دارد امور مربوط به جدول گذاری، زیرسازی وآسفالت بلوار شهید صدوقی وپیاده روسازی معابر اصلی شهر را

از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط ودارای رتبه بندی واگذار نماید.لذا از کلیه ی پیمانکاران دعوت می شود جهت کسب

اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه ظرف مدت ده روز از تاریخ درج آگهی با همراه داشتن فیش واریزی به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال به

شماره حساب ۲۱۷۸۳۰۰۲۱۳۱۰۲نزد بانک سپه بنام شهرداری کوهبنان به دبیرخانه شهرداری مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نموده وتا

تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰به شهرداری تحویل ورسید دریافت نمایند.ضمنا تاریخ بازگشایی پاکات در ساعت ۱۰صبح روز دوشنبه مورخه

۱۳۹۴/۱۱/۱۲می باشد.
شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.
تلفنهای تماس:۳۳۴۹۲۵۶۶، ۳۳۴۹۲۶۴۴
دورنگار:۳۳۴۹۲۵۱۵

۶E9U0026

روابط عمومی شهرداری کوهبنان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *