آگهی مناقصه تنظیف و فضای سبز شهرداری کوهبنان

آگهی مناقصه عمومی تنظیف و فضای سبزشهرداری ڪوهبنان

شهرداری ڪوهبنان در نظر دارد از اول خرداد ماه سال۱۳۹۹ به مدت یڪسال انجام امور تنظیف خیابانها، ڪوچه ها ،نگهداری فضای سبز ،جمع آوری زباله و دفع آن ،حمل گوشت، نظافت ڪشتارگاه و امور مربوط به متوفیات را به صورت حجمی از طریق مناقصه به پیمانڪار واجد شرایط واگذار نماید، لذا از ڪلیه شرڪت های پیمانڪاری واجد صلاحیت ڪه در این امور فعالیت دارنددعوت می شود بعد از درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ با ارائه فیش واریزی به مبلغ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۲۱۷۸۸۰۰۰۵۵۷۰۷ نزد بانڪ سپه شعبه ڪوهبنان به نام شهرداری بابت سپرده شرڪت در مناقصه جهت تحویل اسناد و قیمت پیشنهادی به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمائید.ضمنا جلسه افتتاح پاڪات راس ساعت ۱۰ صبح روزچهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ درمحل شهرداری می باشد.
شرایط شرڪت در مناقصه:
۱) ارائه سوابق و تائید صلاحیت و گواهی ایمنی تایید شده توسط اداره تعاون ڪار و رفاه اجتماعی
۲)ارائه ضمانت نامه بانڪی به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳)درصورت انصراف نفر اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
۴)به پیشنهادات فاقد ضمانت نامه، مشروط مخدوش و ناقص و اسنادی ڪه پس از تاریخ مذڪور ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵)شهرداری در رد یا قبول هریڪ از پیشنهادات مختار است.
        روابط عمومی شهرداری ڪوهبنان
تلفن های تماس: ۳۳۴۹۲۶۴۴ – ۳۳۴۹۲۵۶۶
دورنگار: ۳۳۴۹۲۵۱۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *