آگهی مزایده باغات میوه ای شهرداری کوهبنان

آگهی مزایده باغات میوه ای شهرداری کوهبنان

 

 

شهـرداری کوهبنـان در نظر دارد بر اساس مجوز شماره ۵/۷۵۳– ۹۹/۰۳/۲۵شورای محترم اسلامی شهرکوهبنان باغ های میوه ای شماره یک و دو ، واقع در شمال شهر کوهبنان را به مدت سه سال با یک حلقه چاه و موتور دیزلی و برقی به مساحت تقریبی ۱۴هکتار به افراد واجد شرایط به صورت اجاره واگذار کنــد ، لـذا از کلیـه متقاضیان حقیقی و حقوقی که در این زمینه تجربه دارند تقاضا می شود از تاریخ درج آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت اسناد مزایده مذکور با واریز مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال به حساب ۲۱۷۸۸۰۰۰۵۵۷۰۷ بانک سپـه کوهبنان و بازدید از باغ ها به شهرداری مراجعه و قیمت پیشنهادی خـود را در پاکتهای لاک و مهر شده حداکثر تا تاریخ ۹۹/۴/۴ روز چهار شنبه به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

در ضمن تاریخ بازگشائـی پاکتهـای مذکـور ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مـورخ ۹۹/۴/۵ می باشد .
۱-ارائـه ضمانت نامـه بانکی به مبلـغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال .
۲-در صورت انصراف نفـرات اول تـا سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
۳-به پیشنهادات فاقد ضمانت نامه ، مشروط ، مخدوش و اسنادی که پس از تاریخ مذکور ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۴-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .
روابط عمومی شهرداری کوهبنان

تلفن های تماس : ۲۶۴۴ ۳۳۴۹ ۰۳۴ – ۲۵۶۶ ۳۳۴۹ ۰۳۴
دورنگـار : ۲۵۱۵ ۳۳۴۹ ۰۳۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *