آگهی آیین نامه اجرایی الحاق به قانون ساماندهی املاک کوهبنان

در اجرای ماده۱۰ آیین نامه اجرایی الحاق مواردی به قانون ساماندهی املاک که در محدوده بافت مسکونی شهر کوهبنان واقع گردیده است و برابر گزارش بنیاد مسکن کوهبنان و کارشناسان اداره ثبت املاک زرند فاقد سابقه تشخیص داده شده و برابر نظر هیأت موضوع بند الف ماده ۷آیین نامه مذکور رای به تنظیم اظهار نامه بنام متصرف صادر گردیده که اسامی به شرح ذیل آگهی می‌گردد.

مطابق ماده ۱۰آیین نامه الحاق مواردی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن مصوب ۱۳۸۸لذا چناچه اشخاص نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق با انتشار آگهی و اشخاصی که نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی که اعتراض دارند ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود ظرف ۲۰روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی باید اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت زرند تسلیم نمایند و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت و اسناد و املاک تسلیم نمایند.
در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و املاک عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *