آگهـی مزایـده کتبـی    

بنـام خــدا

 

آگهـی مزایـده کتبـی    

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند که شهرداری کوهبنان قصد دارد کارخانه آسفالت و تاسیسات شن و ماسه خود را واقع در محدوده شهر کوهبنان ازطریق مزایده کتبی بمدت یکسال به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید ، لذا از کسانیکه در این زمینه فعالیت دارند دعوت میشود ضمن واریز مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره ۲۱۷۸۸۰۰۰۵۵۷۰۷ نزد بانک سپه کوهبنان بنام شهــرداری جهت دریافت اسناد مزایده و بازدید از تاسیسات فوق به شهرداری اقـدام و حداکثر تا تاریخ ۹۹/۰۲/۱۰ قیمت پیشنهادی خــود را به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند ، ضمناً بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۰۲/۱۱ می باشد .

شرایط شرکت در مزایـده :

۱-ارائه سوابق و تائید صلاحیت و گواهی ایمنی تایید شده توسط اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی

۲-ارائـه ضمانت نـامـه بانکی معتبـر بـه مبلــغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۳-در صورت انصراف نفـرات اول تـا سوم سپـرده آنان به نفـع شهــرداری ضبط خواهـد شد .

۴ –  اجاره سالیانه در ابتدای انعقاد قرارداد دریافت می گردد .

۵-بـه پیشنهـادات فاقــد ضمانت نامــه ، مشروط ، مخـدوش ، ناقص و اسنـادی که پس از تاریخ مذکـور ارسال شود ترتیب اثـر داده نخواهــد شد .

۶-شهــرداری در رد یا قبول هـر یک از پیشنهـادات مختـار است .

 

 

 

                                                          روابط عمومی شهرداری کوهبنـان

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *