💢 مرحله دوم نهضت آسفالت

 

🔻 خیابان فردوسی

 

🔹فرعی اول و دوم فردوسی ۷

 

✨ با پرداخت سهم خودیاری مردم✨

 

 

📝 روابط عمومی شهرداری کوهبنان