💢 مرحله دوم نهضت آسفالت_بافت فرسوده

🔻 خیابان چهارباغ

 

 

🔹 کوچه۵

🔸 کوچه ۶

و فرعی های آن

 

✨ کل متراژ آسفالت شده: ۲۵۲۴

 

✨ با پرداخت سهم خودیاری مردم✨

 

📝 روابط عمومی شهرداری کوهبنان