گزارش درآمد و هزینه شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ شهرداری کوهبنان

بسمه تعالی

در اجرای بند ۱۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مبنی بر اعلام صورت جامع درآمد و هزینه های شهرداری برای اطلاع عموم، به پیوست گزارش درآمد و هزینه شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ جهت استحضار عموم منتشر می گردد.