پاسخگویی برخط شهردار کوهبنان از سامانه سامد(سامانه ۱۱۱) 

📣پاسخگویی برخط شهردار کوهبنان از سامانه سامد(سامانه ۱۱۱) 📣

💥دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان فردا مورخ ۲۳ دی ماه از ساعت ۸ تا ۹/۳۰صبح پاسخگوی مردم شریف کوهبنان از ساختمان استانداری کرمان خواهد بود.

📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان