شرح وظایف

 

۱ – بررسی وتعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای شهرسازی ومعماری با توجه به احتیاجات فعلی وآتی شهر

۲- نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت وسازهای شهری

۳- رسیدگی به امور مربوط به مهندسین ناظر ساخت وسازهای شهری

۴- بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر واصلاح طرحهای اجرایی وتفضیلی از سوی اشخاص حقیقی وحقوقی

۵- نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده وحریم شهر براساس ضوابط طرحهای مصوب و قوانین و دستورالعملهای مربوطه

۶- تهیه طرحهای راهبردی وموضوعی برای ساماندهی حاشیه شهر

۷- برنامه ریزی ونظارت به منظور تفکیک اراضی با رعایت ضوابط طرح تفضیلی

شرحی دیگر از وظایف:

–  بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای فنی و اجرایی با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر

– نظارت کلی و ایجاد هماهنگی در امور مربوط به طرحهای عمرانی اعم از برنامه های جاری شهرداری یا طرحهای عمرانی خاص و زیربنایی

– نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب عمرانی اعم از کوتاه مدت ، میان مدت و دراز مدت

– نظارت بر حسن گردش امور سازمانهای وابسته به شهرداری که در حیطه نظارت حوزه معاونت فنی و عمرانی قرار دارد و ارایه گزارش ادواری از عملکرد این سازمان به شهردار

–  مراقبت در تشکیل کمیسیونهای فنی و ایمنی و سایر کمیسیونهای خاص حوزه تحت نظارت و پی گیری مصوبات و تصمیمات متخده در کمیسیونهای مذکور

–  انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور فنی و عمرانی

–  برنامه ریزی و تهیه و تدوین ضوابط امور عمرانی و ابلاغ به مناطق

–  کنترل و نظارت بر کار پیمانکاران ومشاوران

اهداف:

۱)    تعریف، تدوین و اجرای هر نوع برنامه، طرح و پروژه در چهارچوب سیاستهای چشم انداز بیست ساله وبرنامه پنج ساله شهرداری

۲)   توجه ویژه به مسائل فرهنگی، اجتماعی و رفاهی شهروندان و زائران در طراحی و اجرای پروژه های عمرانی

۳)   توجه به اصل زیباشناختی و اهتمام به زیباسازی در طراحی و اجرای پروژه های شهری

۴)   توسعه و ارتقاء فضاهای شهری بر حسب نیازهای مردم.

۵)   ایجاد زمینه های مناسب برای مشارکت مردم و حمایـت و تشویق سرمایه گذاران.

۶)   ارتقاء کمی و کیفی برای دوام و ماندگاری پروژه های عمرانی و بهینه نمودن آنها ( بخصوص هزینه ها)

۷)   همگونی کارهای عمرانی در شهر به منظور اعمال وحدت در طراحی شهری

۸)   ایجاد تأسیسات حفاظتی به منظور ایمنی درمقابل سیل، زلزله و حریق

۹)   مراقبت و نگهداری از پروژه های اجراشده.

۱۰) اطلاع رسانی به موقع و موثر از روند اجرای پروژه به مردم بخصوص ساکنین محل