راه اندازی سایت بستکبال

💢 راه اندازی سایت بستکبال در پارک شهرداری با اعتبار نزدیک ۱۰۰ میلیون تومان

 

✨ دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان:

 

🔹 شهرداری با در اختیار گذاشتن زمین ورزشی در پارک شهرداری و ایجاد سایت بستکبال، زمینه را برای رشد ورزش جوانان و سپری کردن اوقات فراغت فراهم ساخته است .

 

🔸 آسفالت این زمین بستکبال با اعتباری نزدیک ۱۰۰ میلیون تومان توسط شهرداری انجام شده است و در اختیار اداره ورزش و جوانان جهت انجام بازی بسکتبال قرار گرفته است .

 

📝 روابط عمومی شهرداری و شورای شهر