راه اندازی دفتر شورا

💢راه اندازی دفترمستقل برای شورای شهر بااعتباری نزدیک به۵۰میلیون تومان

 

✨حجه الاسلام والمسلمین خالداری سخنگوی محترم شورای شهرششم:

 

🔹 جهت مستقل شدن انجام امورات شورای شهر؛ملاقات عمومی بامردم و جلسه با مسئولین برای اولین بار ساختمانی برای دفترشورای شهر با اعتباری به نزدیک۵۰میلیون تومان بازسازی وراه اندازی شده است .

 

🔸 اعضای شورای شهر هردوشنبه جلسات رسمی خود درباره موضوعات مختلف را دردفتر شورای شهر برگزار می کنند وهفته ای سه روز دردفتر جهت رسیدگی به سایر امورحضور دارند ؛ مردم می توانند با حضور در دفتر شورای شهر پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح کنند .

 

🔹 اعضای شورای شهربرای رسیدگی به مشکلات مردم ؛ هرماه جلسات متعددی با مسئولین ادارات دارند وضمن انتقال مشکلات وانتقادات مردمی درخواست رسیدگی به این مشکلات رادارند که در بسیاری از موارداین جلسات مثمرثمر واقع شده است وگام های مفیدی جهت پیشرفت شهرستان باهمدلی اعضای شورای شهربا سایر مسئولین برداشته شده است .

 

🔸جدیت درامر پیگیری مشکلات مردمی، تسریع در روند خدمتگذاری رابه همراه خواهد داشت دراین دوره یکی ازرسالت های مهم شورا‌های اسلامی شهر را پیگیری مشکلات مردم می دانیم.