بازدید دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان از محل پیشنهادی لندفیل زباله

💥گزارش تصویری از بازدید دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان از محل پیشنهادی لندفیل زباله

⚡این مکان در فاصله تقریبی ۱۰ کیلومتری از غرب جور و ۱۵ کیلومتری از کوهبنان واقع شده است.

📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان