امروز در شهر ۱۷دیماه

💥امروز در شهر

 

✅تداوم عملیات بهسازی و فرش موزائیک پیاده رو خیابان طالقانی

 

(معاونت فنی و شهرسازی)

 

✅بهسازی پیاده رو بلوار امام خمینی ره

 

(معاونت فنی و شهرسازی)

 

✅هرس درختان بلوار عصمتیه

 

(معاونت خدمات شهری_واحد فضای سبزوسیما ومنظرشهری)

 

 

📝روابط‌عمومی شهرداری کوهبنان