آگهی مزایده باغ میوه ای شهرداری کوهبنان
آگهی مزایده باغ میوه ای شهرداری کوهبنان

✳️شهرداری کوهبنان در نظر دارد براساس مجوز شماره ۶/۱۴۴_۱۴۰۰/۱۰/۱ شورای محترم اسلامی شهر  باغ میوه ای واقع در شمال شهر کوهبنان به مدت سه سال با یک حلقه چاه و موتور دیزلی و برقی به مساحت تقریبی ۱۰ هکتار به افراد واجد شرایط به صورت اجاره واگذار نماید.لذا از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی که در این زمینه تجربه دارند تقاضا می شود از تاریخ درج آگهی به مدت ۱۰ روز جهت دریافت اسناد مزایده مذکور با واریز مبلغ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب  ۲۱۷۸۸۰۰۰۵۵۷۰۷ بانک سپه به نام شهرداری کوهبنان به دبیرخانه مراجعه و جهت بازدید از باغ با واحد فضای سبز شهرداری هماهنگی کرده و قیمت پیشنهادی خود را در پاکت های لاک و مهر شده حداکثر تا روز شنبه مورخ  تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰  به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.
 ✳️ضمنا برگزاری این مزایده با شماره ۵۰۰۰۰۹۲۴۴۶۰۰۰۰۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت هم صورت می پذیرد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه) ،پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از اعلام برندگان مزایده ،از این طریق امکان پذیر می باشد.
✳️تاریخ بازگشایی پاکت های مزایده ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ می باشد.
✅۱)ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
✅۲)درصورت انصراف نفرات اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
✅۳)به پیشنهادات فاقد ضمانتگ نامه ،مشروط،مخدوش و اسنادی که پس از تاریخ مذکور ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
✅۴)شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
✅تلفن های تماس: ۰۳۴۳۳۴۹۲۵۶۶_۰۳۴۳۳۴۹۲۵۶۶
✅دورنگار  ۰۳۴۳۳۴۹۲۵۱۵
📝روابط عمومی شهرداری کوهبنان