آسفالت مسکن مهر

💢 اجرای پروژه آسفالت شهرک مسکن مهر از طرح های درآمدزای شهرداری کوهبنان

 

✨ دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان:

 

🔹 در این دوره یکی از سیاست های کاری ما در شهرداری درآمدزایی با انجام برخی کارهای پیمانکاری و ارائه خدمات فنی مهندسی است که با رایزنی با اداره راه و شهرسازی استان ؛ پروژه زیرسازی و آسفالت شهرک مسکن مهر به شهرداری واگذار شد تا بعد از ده سال کلیه معابر فرعی و اصلی شهرک مسکن مهر آسفالت شود .

 

🔸 با یک کارجهادی در کوتاه ترین زمان کلیه معابر اصلی و فرعی شهرک مسکن مهر توسط شهرداری زیرسازی و آسفالت شده است .

 

🔹 شهرداری درآمد حاصل از این پروژه پیمانکاری را صرف سایر پروژه های عمرانی سطح شهر خواهد کرد و نفع آن به شهر و مردم خواهد رسید .

 

📝 روابط عمومی شهرداری و شورای شهر