میز خدمت الکترونیک

هدف از راه اندازی میز خدمت الکترونیکی، ارائه خدمات به موقع و مناسب به مشتریان و اعضای سازمان ها در هر لحظه و مطابق قوانین و توافق‌نامه‌های میان آنها از طریق سامانه های الکترونیکی و قابل دسترس از طریق وب و دستگاه های ارتباطی هوشمند است.

ارتقای رضایت مشتریان و بهبود میزان اعتماد آنها به سازمان

کاهش چرخه عمر رسیدگی و انجام درخواست ها از اولین تماس مشتریان با میز خدمت

مدیریت و کنترل اثربخش امکانات فناوری اطلاعات

ارتقای مدیریت پیشگیرانه مسائل و رویدادهایی که تعداد درخواست آنها از سوی کاربران و مشتریان بالا است.

مدیریت و کنترل اثربخش امکانات فناوری اطلاعات

سازمان خدمات و روال های خاصی وجود دارد، سازمان الکترونیک با ابزارهای مختلف به الکترونیکی کردن این خدمات می پردازد.

ثبت و پیگیری خدمات سازمان الکترونیک

خدمات مربوط به ماموریت اداری (درخواست، تایید و...) با استفاده از تلفن گویا و پیامک