گواهی عدم خلاف

مدارک مورد نیاز

اصل و رونوشت سند رسمی یا پروانه و پایانکار صادره

فرم تکمیل شده درخواست صدور گواهی عدم خلاف

اصل و رونوشت شناسنامه و کارت ملی مالک یا وکیل قانونی ( در صورت وجود )

 

خلاصه انجام کار

۱ – دریافت فیش بازدید و پرداخت وجه آن به بانک و ارائه فیش به متصدی مربوطه و اخذ نوبت

۲ – بازدید از ملک و ترسیم کروکی و تهیه ارائه گزارش بازدید توسط مأمور بازدید

۳ – ارسال پرونده به طرح تفصیلی و بررسی پرونده از لحاظ کاربری و بروکف

۴ – ارسال پرونده به واحد تعیین خلاف جهت بررسی تخلفات احتمالی و اخذ برگ گزارش مهندس ناظر جهت املاک دارای پروانه و فاقد پایانکار

اگر پرونده دارای خلاف باشد

۴ – ۱ – ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد

۴ – ۲ – صدور رأی کمیسیون ماده صد

۴ – ۳ – اجرای حکم کمیسیون ماده صد

۵ – ارسال پرونده به واحد محاسبه عوارض

۶ – محاسبه عوارض صدور گواهی و ارسال پرونده به واحد نوسازی جهت اخذ عوارض نوسازی

۷ – صدور فیش های مربوطه و پرداخت آن توسط مالک و ارائه فیش های مربوطه به واحد محاسبه عوارض

۸ – تهیه پیش نویس گواهی و تأیید و صدور آن توسط مسئولین مربوطه

اگر پرونده فاقد خلاف باشد

۵ – ارسال پرونده به واحد محاسبه عوارض

۶ – محاسبه عوارض صدور گواهی و ارسال پرونده به واحد نوسازی جهت اخذ عوارض نوسازی

۷ – صدور فیش های مربوطه و پرداخت آن توسط مالک و ارائه فیش های مربوطه به واحد محاسبه عوارض

۸ – تهیه پیش نویس گواهی و تأیید و صدور آن توسط مسئولین مربوطه

 

اخذ پایانکار

مدارک مورد نیاز

اصل پروانه صادره قبلی

فرم تکمیل شده درخواست پایانکار توسط یا وکیل قانونی (فرم را از منطقه تحویل بگیرید و یا از همین سایت در قسمت فرمها چاپ بگیرید )

وکالتنامه وکیل قانونی ( اصل و رونوشت ) – اصل و رونوشت شناسنامه و کارت ملی وکیل قانونی ( در صورت وجود )

خلاصه مراحل انجام کار :

۱ – دریافت فیش بازدید و پرداخت وجه آن به بانک و ارائه فیش به متصدی مربوطه و اخذ نوبت

۲ – بازدید از ملک و ترسیم کروکی و تهیه ارائه گزارش بازدید توسط مأمور بازدید

۳ – ارسال پرونده به طرح تفصیلی و بررسی پرونده از لحاظ کاربری و بروکف

۴ – ارسال پرونده به واحد تعیین خلاف جهت بررسی تخلفات احتمالی و اخذ برگ گزارش مهندس ناظر و برگ استحکام بنا

اگر پرونده دارای خلاف باشد

۴ – ۱ – ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد

۴ – ۲ – صدور رأی کمیسیون ماده صد

۴ – ۳ – اجرای حکم کمیسیون ماده صد

۵ – ارسال پرونده به واحد دستور نقشه و ارسال پرونده به واحد محاسبه عوارض توسط واحد دستور نقشه

۶ – محاسبه عوارض پایانکار و ارسال پرونده به واحد نوسازی جهت محاسبه عوارض نوسازی

۷ – پرداخت عوارض تعیین شده توسط مالک و ارائه فیش های پرداختی به واحد محاسبه عوارض

۸ – تهیه پیش نویس پایانکار و تأیید و صدور آن توسط مسئولین مربوطه

اگر پرونده فاقد خلاف باشد

۵ – ارسال پرونده به واحد دستور نقشه و ارسال پرونده به واحد محاسبه عوارض توسط واحد دستور نقشه

۶ – محاسبه عوارض پایانکار و ارسال پرونده به واحد نوسازی جهت محاسبه عوارض نوسازی

۷ – پرداخت عوارض تعیین شده توسط مالک و ارائه فیش های پرداختی به واحد محاسبه عوارض

۸ – تهیه پیش نویس پایانکار و تأیید و صدور آن توسط مسئولین مربوطه