گزارش ریز درآمد و هزینه های شهرداری کوهبنان مربوط به شش ماه اول سال ۱۴۰۱

بسمه تعالی

 

در اجرای بند ۱۰ ماده ۷۱ قانوون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مبنی بر اعلام صورت جامع درآمد و هزینه های شهرداری برای اطلاع عموم، به پیوست گزارش درآمد و هزینه شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ جهت استحضار عموم منتشر می گردد.