مسئول دفتر شهردار

 

۱ –  تعیین وقت ملاقات برای قسمتهای مختلف شهرداری با شهردار محترم
۲ – راهنمایی ارباب رجوع به معاونتهای مختلف جهت پاسخ نامه
۳ – پیگیری نامه های شهردار محترم به معاونتهای مختلف جهت پاسخ نامه ها
۴ – پیگیری جلساتی که شهردار محترم با ادارات مختلف دارند
۵ – تقسیم بندی کارتابلهای نامه های شهرداری
۶ – جواب دادن تلفن های دفتر و وصل آن به شهردار محترم
۷ – ارسال و دریافت فاکس
۸ – هماهنگی ارتباط بین معاونتها و قسمتهای مختلف شهرداری
۹ – هماهنگی ارتباط بین ارباب رجوع و شهردار و تعیین وقت ملاقات های عمومی
۱۰ – تقسیم بندی مراجعین در ملاقات عمومی و راهنمایی آنها به معاونین
۱۱ – تنظیم برنامه های کاری و هفتگی شهردار محترم
۱۲ – هماهنگی ارتباط بین روسای ادارات
۱۳ – پیگیری جلسات شهردار با دفتر فرماندار
۱۴ – پیگیری جلسات شهردار با دفتر استاندار