صدور پروانه ساختمان جهت زمینی که قبلاً ساخت و ساز روی آن انجام نگرفته است

 

الف ) در صورتیکه زمین دارای سند رسمی باشد

مدارک مورد نیاز

اصل و تصویر اسناد مالکیت ملک

اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک سند یا وکیل قانونی وی

اصل و تصویر وکالتنامه رسمی وکیل (درصورتیکه وکیل قانونی جهت پیگیری موضوع اقدام کرده باشد)

فرم تکمیل شده درخواست پروانه (فرم را از منطقه تحویل بگیرید و یا از همین سایت در قسمت فرمها چاپ بگیرید )

 

خلاصه مراحل انجام کار صدورپروانه
۱-دریافت فیش بازدید و پرداخت وجه آن به بانک و ارائه فیش به متصدی مربوطه و اخذ نوبت بازدید ( برای هربازدید………..ریال به حساب……………….بانک…………………واریز نمایید)

۲-بازدید از ملک و ترسیم کروکی و تهیه و ارائه گزارش بازدید توسط مأمور بازدید

۳-بررسی و مطابقت محدوده مللک و درخواست با طرح تفصیلی از نظر کاربری و میزان احتمالی عقب نشینی

۴-محاسبه ، دریافت فیش و پرداخت عوارض نوسازی

۵-ارائه دستور نقشه (دستورالعمل چگونگی تهیه نقشه) به مالک جهت تهیه نقشه

۶-تهیه نقشه توسط مالک بوسیله دفاتر مهندسی ذیصلاح و ارائه به شهرداری جهت بررسی و تأیید نقشه ها توسط شهرداری

۷-ارائه نقشه های تأیید شده شهرداری به نظام مهندسی جهت تأیید فنی نقشه ها و ارسال به شهرداری

۸-محاسبه عوارض صدورپروانه بر اساس نقشه های تأیید شده توسط نظام مهندسی و صدور فیشهای عوارض مربوطه (آتش نشانی،آموزش و پرورش ، بیمه ، عوارض صدور پروانه و…)

۹-پرداخت عوارض توسط مالک

۱۰تهیه پیش نویس پروانه و تأیید و صدور آن توسط مسئولین ذیربط

ب)در صورتیکه سند عادی ( غیر رسمی ) باشد

 

مدارک مورد نیاز

اصل و تصویر سند ( عادی ) مالکیت زمین

کلیه بن چاقهای مربوط به ملک تا دارنده مالک اصلی که در اداره ثبت پلاک ملک بنام وی می باشد

فرم تکمیل شده درخواست صدور پروانه (فرم را از منطقه تحویل بگیرید ویا از همین سایت در قسمت فرمها چاپ بگیرید )

 

خلاصه مراحل انجام کار صدور پروانه

۱ – دریافت فیش بازدید و پرداخت وجه آن به بانک و ارائه فیش به متصدی مربوطه و اخذ نوبت بازدید ( برای هر بازدید………..ریال به حساب……………….بانک…………………واریز نمایید)

۲ – بازدید از ملک و ترسیم کروکی و تهیه و ارائه گزارش بازدید توسط مأمور بازدید

۳ – ارسال پرونده به کمیسیون بررسی اصالت اسناد عادی و تأیید اصالت سند توسط کمیسیون مربوطه

۴ – اخذ تعهد کشف فساد مالکیت تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از مالک

۵ – بررسی و مطابقت محدوده ملک و درخواست با طرح تفضیلی از نظر کاربری و میزان احتمال عقب نشینی

۶-محاسبه و دریافت فیش و پرداخت عوارض نوسازی

۷-ارائه دستور نقشه (دستورالعمل چگونگی تهیه نقشه) به مالک جهت تهیه نقشه

۸-تهیه تقشه توسط مالک بوسیله دفاتر مهندسی ذیصلاح و ارائه به شهرداری جهت بررسی و تأیید نقشه ها توسط شهرداری

۹-ارائه نقشه های تأیید شده شهرداری به نظام مهندسی جهت تأیید فنی تقشه ها و ارسال به شهرداری

۱۰-محاسبه عوارض صدورپروانه بر اساس نقشه های تأیید شده توسط نظام مهندسی و صدور فیشهای مربوطه (آتش نشانی،آموزش و پرورش، بیمه ، عوارض صدور پروانه و…)

۱۱-پرداخت عوارض توسط مالک

-۱۲تهیه پیش نویس پروانه و تأیید و صدور آن توسط مسئولین ذیربط

 

تمدید پروانه ساختمان

محل مراجعه :شهرداری منطقه مربوطه

مدارک مورد نیاز

اصل پروانه صادره قبلی

فرم تکمیل شده درخواست تمدید پروانه توسط مالک یا وکیل قانونی (فرم را از منطقه تحویل بگیرید و یا از همین سایت در قسمت فرمها چاپ بگیرید )

وکالتنامه وکیل قانونی

خلاصه مراحل انجام کار

۱ – دریافت فیش بازدید و پرداخت وجه آن به بانک و ارائه فیش به متصدی مربوطه و اخذ نوبت ( برای هر بازدید………..ریال به حساب……………….بانک…………………واریز نمایید)

۲ – بازدید از ملک و ترسیم کروکی و تهیه و ارائه گزارش بازدید توسط مأمور بازدید

۳ – بررسی و مطابقت محدوده ملک و درخواست با طرح تفضیلی از نظر کاربری و میزان احتمال عقب نشینی

۴ – ارسال پرونده به واحد تعیین خلاف جهت بررسی تخلفات احتمالی و اخذ برگ گزارش مهندس ناظر

اگر پرونده فاقد خلاف باشد

۵ – ارسال به واحد دستور نقشه

۶ – ارسال پرونده به واحد نوسازی جهت محاسبه و پرداخت عوارض نوسازی

۷ – تهیه پیش نویس پروانه ساختمان جدید

۸ – تأیید و امضاء پروانه توسط مسئولین مربوطه و شهردار منطقه

اگر پرونده دارای خلاف باشد

۱ -۴ – ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد

۲ -۴ – اعلام جرایم مربوطه به مالک جهت پرداخت ( در صورتیکه حکم تخریب صادر نشده باشد )

۵ – ارسال به واحد دستور نقشه

۶ – ارسال پرونده به واحد نوسازی جهت محاسبه و پرداخت عوارض نوسازی

۷ – تهیه پیش نویس برگ تمدید پروانه ساختمان جدید

۸ – تأیید و امضاء پروانه توسط مسئولین مربوطه و شهردار منطقه
اصلاح پروانه

اضافه اشکوب

مدارک مورد نیاز

اصل پروانه صادره قبلی

فرم تکمیل شده درخواست اصلاح پروانه توسط مالک یا وکیل قانونی (فرم را از منطقه تحویل بگیرید و یا از همین سایت در قسمت فرمها چاپ بگیرید )

و کالتنامه وکیل قانونی

تکمیل فرم استحکام بنا توسط ناظر قبلی مبنی بر قابلیت افزایش اشکوب و تأیید نظام مهندسی (فرم را از منطقه تحویل بگیرید و یا از همین سایت در قسمت فرمها چاپ بگیرید )

خلاصه مراحل انجام کار

۱ – دریافت فیش بازدید و پرداخت وجه آن به بانک و ارائه فیش به متصدی مربوطه و اخذ نوبت

۲ – بازدید از ملک و ترسیم کروکی و تهیه و ارائه گزارش بازدید توسط مأمور بازدید

۳ – ارسال پرونده به طرح تفضیلی و بررسی پرونده از لحاظ کاربری و بروکف

۴ – ارسال پرونده به واحد تعیین خلاف جهت بررسی تخلفات احتمالی و اخذ برگ گزارش مهندس ناظر

اگر پرونده دارای خلاف باشد

۴ – ۱ – ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد

۴ – ۲ – صدور رأی کمیسیون ماده صد

۴ – ۳ – اجرای حکم کمیسیون ماده صد

۵ – ارسال پرونده به واحد دستور نقشه و ارائه ضوابط تهیه نقشه به مالک جهت تهیه نقشه توسط دفاتر طراحی

۶ – ارائه نقشه های تهیه شده به واحد دستور نقشه و بررسی تأیید نقشه ها توسط شهرداری

۷ – ارائه نقشه های تاأیید شده توسط شهرداری به سازمان نظام مهندسی و اخذ تأییدیه نظام مهندسی

۸ – محاسبه عوارض نقشه های اصلاح شده بر اساس نقشه های تأیید شده توسط نظام و صدور فیش مربوطه بعلاوه فیش نوسازی

۹ – پرداخت عوارض اعلام شده توسط مالک به بانک و ارائه فیش آن به واحد عوارض

۱۰ – تهیه پیش نویس پروانه و تأیید و صدور آن توسط مسئولین مربوطه

اگر پرونده فاقد خلاف باشد

۵ – ارسال پرونده به واحد دستور نقشه و ارائه ضوابط تهیه نقشه به مالک جهت تهیه نقشه توسط دفاتر طراحی

۶ – ارائه نقشه های تهیه شده به واحد دستور نقشه و بررسی تأیید نقشه ها توسط شهرداری

۷ – ارائه نقشه های تاأیید شده توسط شهرداری به سازمان نظام مهندسی و اخذ تأییدیه نظام مهندسی

۸ – محاسبه عوارض نقشه های اصلاح شده بر اساس نقشه های تأیید شده توسط نظام و صدور فیش مربوطه بعلاوه فیش نوسازی

۹ – پرداخت عوارض اعلام شده توسط مالک به بانک و ارائه فیش آن به واحد عوارض

۱۰ – تهیه پیش نویس پروانه و تأیید و صدور آن توسط مسئولین مربوطه