روز پاسداشت زبان فارسی وبزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

💥

چوایران مباشد تن من مباد

بدین بوم وبر زنده یک تن مباد

اگر سربه سر تن به کشتن دهیم

از آن به که کشور به دشمن دهیم

۲۵ اردیبهشت:

روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، گرامی باد.

واحد فرهنگی و اجتماعی شهرداری کوهبنان.