دکتر محمدی شهردار کوهبنان در جمع هنرمندان : معتقد هستیم صرفا با توسعه فیزیکی نمی توان شهر را ساخت بلکه در توسعه و مدیریت شهری همه ی کارها باید پیوست فرهنگی و اجتماعی داشته باشد تا تاثیرگذار و ماندگار شود.
دکتر احمد محمدی شهردار کوهبنان در دیدار با جمعی از هنرمندان و هنردوستان شهر کوهبنان بیان داشت:هنرمند  یک ذوق لطیف و احساس ظریف دارد که نشان دهنده این است  لطف خداوند شامل حالش شده که شکرانه این استعداد و نعمت الهی، استفاده درست از آن در راه سازندگی جامعه است .هنرمند با مرزهای ناشناخته عواطف، احساسات، درک و شعور انسان ها سروکار دارد و این مهم به مراتب بسیار سخت تر و طبیعا در معرض اصطکاک ها و حساسیت ها است.

احمد محمدی شهردار کوهبنان ضمن اشاره به اهمیت کارهای فرهنگی و اجتماعی افزود: به طور جد معتقد هستیم که صرفا با توسعه فیزیکی نمی توان شهر را ساخت بلکه یکی از رسالت های مهم شهرداری ها ،فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است.در توسعه و مدیریت شهری همه کارها باید پیوست فرهنگی و اجتماعی داشته باشد تا مورد استفاده بهینه قرار گرفته و تاثیرگذار  و ماندگار شود.
شهردار کوهبنان گفت:از جمله برنامه های آتی ما در حوزه شهرداری ،مکان یابی یک فضای مناسب جهت ایجاد یک سایت بزرگ فرهنگی اجتماعی است که تمامی برنامه های فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی را شامل شود تا ان شاالله بتوانیم در این زمینه گام های موثری برداریم.
احمد محمدی اظهار داشت:در زمینه فعالیت های فرهنگی اجتماعی کار شهرداری در دو حوزه سخت افزاری و  نرم افزاری است .سخت افزاری بدین معنا که ما زیرساخت های لازم را فراهم سازیم و البته این مهم ،وظیفه تمامی مسئولین می باشد تا در حیطه وظایف و اختیارات در این زمینه فعالیت کنند. شهرداری نیز در حوزه کارهای عمرانی به طور جد فعالیت خواهد داشت تا زیر ساخت های لازم فراهم گردد.
ایشان ادامه داد :در زمینه نرم افزاری  همت و تلاش هنرمندان ،هنردوستان و فعالین محترم فرهنگی را می طلبد تا در زمینه برنامه های فرهنگی و اجتماعی در کنار ما باشند تا بهترین برنامه ها در خور نام و آوازه این دیار ،در زمینه نشاط و شادی مردم ،ارتقای سطح آگاهی و مهارت های اجتماعی و فرهنگی و دیگر برنامه های مورد نیاز جامعه،  برنامه ریزی و اجرا گردد.
روابط عمومی شهرداری کوهبنان