شرح وظایف :

حفاظت از اطلاعات، اسناد ، پرسنل ، اماکن و محیطهای تحت پوشش به منظور پیشگیری از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی از طریق کسب و پرورش اخبار و اطلاعات محیط اعم از اقتصادی فرهنگی، اجتماعی و … و انعکاس به موقع آن به مبادی ذیربط

پیشگیری ، کشف ،‌شناسائی ، خنثی سازی کلیه فعالیتهای ضد نظام و انجام ماموریتها ، به منظور حفظ و صیانت از شهرداری از طریق قانونی در چارچوب اهداف کلی ، اجرای سیاستها و قوانین مصوب امنیتی کشور