جدول گذاری های اخیر

 

💥 متراژ پروژه های جدول گذاری در چندماه اخیر

 

🔴جدول گذاری شهرک مسکن مهر ۲۰۶ متر طول

 

🔴 جدول گذاری روبه روی بانک کشاورزی ۵۲ متر طول

 

🔴جدول گذاری خیابان چهارباغ ۹۲۴ متر طول

 

🔴 جدول گذاری خیابان طالقانی ۵۵ متر طول(ورودی خیابان شهید بهشتی)

 

🔴 جدول گذاری راهروی ورودی خاک آخوند از سمت خواجه خضر ۱۰۰ متر طول

 

🔴جدول گذاری از جلوی فرمانداری به سمت پایین بولوار شریعتی ۳۱۷ متر طول

و…

 

📝 روابط عمومی شهرداری و شورای شهر