گزارش تصویری از مجموعه اقدامات شهرداری کوهبنان در راستای اسقبال از نوروز

گزارش تصویری از مجموعه اقدامات شهرداری کوهبنان در راستای اسقبال از نوروز

خط کشی خیابانهای سطح شهر     عملیات شست وشو و رنگ آمیزی جداول سطح شهر     عملیات تنظیف کوچه های سطح شهر رنگ امیزی گلدان های سفالی و بتنی سطح شهر(از اقدامات استقبال از بهار) عملیات گل کاری در...