کوهبنـان در گـذر تاریـخ

کوهبنـان در گـذر تاریـخ

کوهبنـان در گـذر تاریـخ شهرستـان کوهبنــان کـه شامل بخش مرکـزی و بخش طغـرالجــرد می باشد از سابقــه تـاریخی بسیار کهــن برخــوردار بـوده است . با تحقیقاتی که توسط باستان شناسان انجام گرفته ، کوهبنان دارای تمدن ۱۰-۱۲...