تزریق واکسن کرونا برای کارکنان واحد خدمات شهری شهرداری کوهبنان،کلید خورد.

تزریق واکسن کرونا برای کارکنان واحد خدمات شهری شهرداری کوهبنان،کلید خورد.

کارکنان واحد خدمات شهری  از جمله اقشار پرخطر در ارتباط مستقیم با بیماری کرونا هستند که با تلاش های صورت گرفته،تزریق واکسن برای این قشرمحقق شد.   ...