پیام شهردارکوهبنان به مناسبت روزارتباطات وروابط عمومی

پیام شهردارکوهبنان به مناسبت روزارتباطات وروابط عمومی

  روزارتباطات فرصت مغتنمی است تا به اهمیت وارزش جایگاه ارتباطات وروابط عمومی پرداخته شود وبستری مناسب در راستای اعتلای هر چه بیشترنام آن فراهم گردد. اکنون زمان آن گذشته است که به روابط عمومی به عنوان یک موضوع...