نظر سیاحان خارجی در مورد عبور مارکوپولو از کوهبنان

نظر سیاحان خارجی در مورد عبور مارکوپولو از کوهبنان

نخستین سیاحان خارجی که از کوهبنان دیدن کرده و درباره این محل مطلبی نوشته اند، چند نفر ونیزی بودند که یکی از آن ها «مارکوپولو» نام داشت و بعدها سفرنامه مشهوری که راهنمای سیاحان بود، نوشتند که به نام مار کوپولو، این...