نصب ایستگاه های اتوبوس در ورودی شهر

نصب ایستگاه های اتوبوس در ورودی شهر

گزارش تصویری از نصب ایستگاه های اتوبوس در ورودی شهر ...