نصب تندیس مشاهیر کوهبنان

نصب تندیس مشاهیر کوهبنان

تندیس چهار تن از مشاهیر کوهبنان در مکان های مختلف شهر قرار گرفته است.   تندیس برهان الدین کوهبنانی در بلوار برهان الدین     تندیس افضل الدین ابوحامد کوهبنانی کرمانی در پارک افضل...