خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "مناقصه عمومی"

آگهی مناقصه عمومی تنظیف و فضای سبز شهرداری کوهبنان

آگهی مناقصه عمومی تنظیف و فضای سبز شهرداری کوهبنان

                                                                آگهی مناقصه عمومی تنظیف و فضای سبز شهرداری کوهبنان شهرداری کوهبنان در نظر دارد از اول اردیبهشت ماه سال۱۳۹۶ به مدت یکسال انجام امور تنظیف خیابانها ،کوچه ها، نگهداری...

آگهی مناقصه عمومی و تنظیف وفضای سبز شهرداری کوهبنان

آگهی مناقصه عمومی و تنظیف وفضای سبز شهرداری کوهبنان

آگهی مناقصه عمومی و تنظیف وفضای سبز شهرداری کوهبنان   شهرداری کوهبنان در نظر دارد از اول اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵به مدت یکسال انجام امورات تنظیف خیابانها و کوچه هاونگهداری فضای سبز و جمع آوری زباله شهر و نظافت...

آگهی مناقصه (نوبت دوم)

آگهی مناقصه (نوبت دوم)

آگهی مناقصه (نوبت دوم) شهرداری کوهبنان در نظر دارد امور مربوط به جدول گذاری، زیرسازی وآسفالت بلوار شهید صدوقی وپیاده روسازی معابر اصلی شهر رااز طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط ودارای رتبه بندی واگذار...