آگهـی مزایـده کتبـی    

آگهـی مزایـده کتبـی    

بنـام خــدا   آگهـی مزایـده کتبـی       بدینوسیله به اطلاع می رساند که شهرداری کوهبنان قصد دارد کارخانه آسفالت و تاسیسات شن و ماسه خود را واقع در محدوده شهر کوهبنان ازطریق مزایده کتبی بمدت یکسال به اشخاص حقیقی و...