گزارش تصویری از حضور شهردار کوهبنان در مراسمات عزاداری سیدالشهدا

گزارش تصویری از حضور شهردار کوهبنان در مراسمات عزاداری سیدالشهدا

گزارش تصویری از حضور شهردار کوهبنان در مراسمات عزاداری سیدالشهدا     منبع دریافت عکس/سایت فرمانداری کوهبنان ،سایت کوهبنان...