برگزاری مانور خودحفاظتی و دفاع از مقر

برگزاری مانور خودحفاظتی و دفاع از مقر

گزارش تصویری از برگزاری مانور خودحفاظتی و دفاع از مقر ...