ماده ۷۷ قانون شهرداریها

ماده ۷۷ قانون شهرداریها

ماده ۷۷ قانون شهرداریها   رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض ماده ۷۷ - رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای شهر ارجاع می شود و...