ماده ۱۰۱

ماده ۱۰۱

  ماده ۱۰۱ تصویب نقشه‌های تفکیکی ماده ۱۰۱ـ اداره ثبت اسناد و دادگاهها موکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدود شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد نقـشه‌ای که مالک...