بازدید شهردار از روند عملیات اجرایی بازسازی و زیبا سازی میدان شهدا

بازدید شهردار از روند عملیات اجرایی بازسازی و زیبا سازی میدان شهدا

گزارش تصویری از بازدید شهردار از روند عملیات اجرایی بازسازی و زیبا سازی میدان شهدا   ...