به مناسبت هفته ی شهرداری , نماز وحدت این هفته در شهرداری برگزار شد.

به مناسبت هفته ی شهرداری , نماز وحدت این هفته در شهرداری برگزار شد.

به مناسبت هفته ی شهرداری , نماز وحدت این هفته در شهرداری برگزار شد. در هفته ی شهرداری روزسه شنبه مورخ ۱۵/۴نماز وحدت با حضور مسئولین ادارات در شهرداری برگزار شد.   گزارش...