موقعیت جغرافیایی شهر کوهبنان

موقعیت جغرافیایی شهر کوهبنان

معـرفی شهـر کوهبنـان موقعیت جغرافیایی شهرستان کوهبنان شـهـرسـتــان کـوهـبـنـان در ۱۶۰ کیـلـومـتـری شـمـال غــرب اســتـان کـرمــان واقــع شــده و دارای طــول جغــرافیـایی (۵۶ و ۱۷ ) شـرقی و عـرض جـغـرافـیایی (۳۱و۲۵)...