آغاز عملیات دیوارکشی زمین های بایر خیابان شریعتی (طرح زیباسازی شهر)

آغاز عملیات دیوارکشی زمین های بایر خیابان شریعتی (طرح زیباسازی شهر)

گزارش تصویری از عملیات دیورا کشی زمین های بایر خیابان شریعتی (طرح زیباسازی شهر) ...