اجرای عملیات طراحی ودیوارنویسی  بلوار آزادی (طرح زیباسازی شهر)

اجرای عملیات طراحی ودیوارنویسی بلوار آزادی (طرح زیباسازی شهر)

گزارش تصویری از اجرای عملیات طراحی و دیوار نویسی بلوار آزادی(طرح زیباسازی شهر)   ...