وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر

وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر ۳۴ ماده و ۹ تبصره  در قانون اساسی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح زیر می‌باشد :  ۱- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال تبصره ۱- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن...