جلسه ی فوق العاده شورای اسلامی  شهر کوهبنان

جلسه ی فوق العاده شورای اسلامی شهر کوهبنان

در راستای  آگهی مناقصه ی تنظیف و فضای سبز شهرداری کوهبنان جلسه ی فوق العاده شورای اسلامی شهر با محوریت  شرکت خدماتی با حضور تمامی اعضا...