تملک بزرگترین باغ خیابان صدوقی خیابان صدوقی

تملک بزرگترین باغ خیابان صدوقی

تملک بزرگترین باغ خیابان صدوقی به گزارش روابط عمومی شهرداری باغ دکتر مرتضوی واقع در خیابان صدوقی به تملک شهردار...