تماس با شهردار

تماس با شهردار

همشهریان عزیزکوهبنانی می توانند  پیشنهادات و انتقادات خود را در سایت شهرداری به سمع مسئولین مربوطه رسانده و در مواردی که نیاز به پاسخگویی دارند ، پاسخ دریافت نمایند.   (دریافت پاسخ از مسئول مربوطه از یک الی هفت...